Vadim Garbuzov, Liene Apale, Nadiya Dyatlova, Victor Fung

Vadim Garbuzov, Liene Apale, Nadiya Dyatlova, Victor Fung

left to right: Vadim Garbuzov,
Liene Apale, Nadiya Dyatlova,
Victor Fung